BANNER HTML1

Tổng hợp thẻ điều kiện Blogspot mới nhất 2023

Tổng hợp tất cả các thẻ điều kiện Blogspot mới nhất 2023 dùng trong quá trình thiết kế giao diện, tối ưu blogspot.

Dưới đây là danh sách tổng hợp một số thẻ điều kiện cho blogspot ở phiên bản mới và phiên bản cũ.

Thẻ thường dùng nhất

1. Thẻ điều kiện cho Layout Mode (Bố cục)

<b:if cond='data:view.isLayoutMode'> ... </b:if>

2. Thẻ điều kiện trang chủ (Home)

Mới: <b:if cond='data:view.isHomepage'> … </b:if>

Cũ: <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'> … </b:if>

3. Thẻ điều kiện cho Bài viết và Trang (Page and Post)

Mới: <b:if cond='data:view.isSingleItem'> … </b:if>

Cũ: <b:if cond='data:blog.pageType in ["item", "static_page"]'> … </b:if>

4. Thẻ điều kiện cho bài viết (Post)

Mới: <b:if cond='data:view.isPost'> … </b:if>

Cũ: <b:if cond='data:blog.pageType == "item"'> … </b:if>

5. Thẻ điều kiện cho trang tĩnh (Page)

Mới: <b:if cond='data:view.isPage'> … </b:if>

Cũ: <b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'> … </b:if>

6. Thẻ điều kiện trang Index (Bao gồm /search, MultipleItems...)

Mới: <b:if cond='data:view.isMultipleItems'> … </b:if>

Cũ: <b:if cond='data:blog.pageType == "index"'> … </b:if>

7. Thẻ điều kiện cho mobile

Mới: <b:if cond='data:blog.isMobile'>...</b:if>

Cũ: <b:if cond='data:blog.isMobile == "true" '>...</b:if>

8. Thẻ điều kiện cho trang Lưu trữ (Archive Pages)

Mới: <b:if cond='data:view.isArchive'> … </b:if>

Cũ: <b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'> … </b:if>

9. Thẻ điều kiện cho trang báo lỗi (Error 404)

Mới: <b:if cond='data:view.isError'> … </b:if>

Cũ: <b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'> … </b:if>

10. Thẻ điều kiện cho trang xem trước (Preview Page)

 <b:if cond='data:view.isPreview'> … </b:if>

Thẻ điều kiện loại trừ (không dùng cho)

1. Thẻ điều kiện không dùng cho trang chủ

Mới:  <b:if cond='!data:view.isHomepage'> … </b:if>

Cũ: <b:if cond='data:blog.url != data:blog.homepageUrl'> … </b:if>

2. Thẻ điều kiện không dùng trong các label

<b:if cond='data:view.search.label not in ["blog", "templalte", "giaodienblognet"]'>

 Nội dung hiển thị cho các label trên

</b:if>

3. Thẻ điều kiện không dùng cho trang search label

<b:if cond='!data:view.isLabelSearch'> … </b:if>

4. Thẻ điều kiện loại trừ (Dùng NOT)

<b:if  cond='not data:view.isPage'> Không dùng cho Page </b:if>

<b:if cond='not data:view.isHomepage'> Không dùng cho trang chủ </b:if>

<b:if cond='not data:view.isPost'> Không dùng cho bài viết </b:if>

Tương tự áp dụng cho tất cả các thẻ khác

5. Thẻ điều kiện loại trừ Dùng khác != (FALSE)

<b:if  cond='!data:view.isPage'> Không dùng cho Page </b:if>

<b:if cond='!data:view.isHomepage'> Không dùng cho trang chủ </b:if>

<b:if cond='!data:view.isPost'> Không dùng cho bài viết </b:if>

Tương tự áp dụng cho tất cả các thẻ khác

Thẻ điều kiện kết hợp

1. Thẻ điều kiện kết hợp if else cho mobile và desktop

<b:if cond='data:blog.isMobile'>

    Nội dung chỉ hiển thị trên mobile

    <b:else />

    Nội dung chỉ hiển thị trên desktop

</b:if>

2. Thẻ điều kiện kết hợp Trang bài viết và giao diện mobile

<b:if cond='data:blog.pageType == "item" and data:blog.isMobile'>

3. Thẻ điều kiện kết hợp hiển thị Trang chủ hoặc Trang bài viết

<b:if cond='data:view.isHomepage or data:view.isPost'> 

4. Thẻ điều kiện kết hợp if else cho label

<b:if cond='data:view.search.label in ["template", "blog", "adsense"]'>

    Dành cho label có tên

    <b:elseif cond='data:view.search.label not in ["theme", "css"]' />

    Dành cho label không có tên

    <b:else />

    Còn lại mặc định

</b:if>

Thẻ điều kiện áp dụng cho search tìm kiếm

1. Thẻ điều kiện cho trang Search Label

Mới: <b:if cond='data:view.isLabelSearch'> … </b:if>

Cũ: <b:if cond='data:blog.searchLabel'> … </b:if>

2. Thẻ điều kiện cho trang Tìm kiếm (Search Page)

Mới: <b:if cond='data:view.isSearch'> … </b:if>

Cũ: <b:if cond='data:blog.searchQuery'> … </b:if>

3. Thẻ điều kiện tìm kiếm cho 1 từ khóa bất kỳ

<b:if cond='data:blog.searchQuery == "blogger"'>

    Nội dung hiển thị khi tìm kiếm từ khóa blogger

</b:if>

4. Điều kiện khi tìm kiếm một trong các từ khóa bên trong nó

<b:if cond='data:view.search.query in ["blogspot", "blogger", "blog"]'>  </b:if>

5. Áp dụng cho trang /search không phải là search/label

<b:if cond='data:view.isSearch and not data:view.isLabelSearch'>  </b:if>

Thẻ điều kiện áp dụng cho nhãn Label

1. Áp dụng cho 1 nhãn Label duy nhất

<b:if cond='data:view.isLabelSearch == "blogger"'>

    Nội dung chỉ hiển thị khi search label tên blogger

</b:if>

2. Áp dụng cho tất cả bài viết có nhãn Label (đặt trong vòng lặp)

<b:if cond='data:post.labels any (l => l.name == "blogger")'>

    Dành cho nhãn có tên Blogspot

</b:if>

3. Thẻ điều kiện cho 1 trong các label

<b:if cond='data:view.search.label in ["blog", "templalte", "giaodienblognet"]'>

 Nội dung hiển thị cho các label trên

</b:if>

4. Thẻ điều kiện if else khác cho label

<b:if cond='data:blog.searchLabel == "blog"'>

    Nội dung hiển thị cho khi search label blog

    <b:elseif cond='data:blog.searchLabel == "thu-thuat-blog"' />

    Nội dung hiển thị cho khi search label thu-thuat-blog

    <b:else />

    Mặc định còn lại

</b:if>

Thẻ điều kiện áp dụng cho bài đăng

1. Thẻ điều kiện cho bài đăng đầu tiên

<b:if cond='data:post.isFirstPost'>....</b:if>

2. Thẻ điều kiện ngày đăng bài

<b:if cond='data:post.dateHeader'>...</b:if>

3. Điều kiện cho số bài đăng lớn hơn 5 bài đăng

<b:if cond='data:posts.size gt 5'>  </b:if>

4. Điều kiện cho số bài đăng nhỏ hơn 5

<b:if cond='data:posts.size lt 5'>  </b:if>

5. Điều kiện cho số bài đăng bằng 5

<b:if cond='data:posts.size eq 5'>  </b:if>

6. Điều kiện áp dụng tất cả bài đăng có nhãn

<b:if cond='data:posts all (p => p.labels.any)'>  </b:if>

7. Áp dụng cho tất cả bài đăng có nhãn blogspot

<b:if cond='data:posts all (p => p.labels any (l => l.name == "blogspot"))'>

</b:if>

8. Không áp dụng cho bài đăng có nhãn blogspot

<b:if cond='data:posts none (p => p.labels any (l => l.name == "blogspot"))'>

</b:if>

Điều kiện xem chi tiết bài viết hoặc trang

1. Áp dụng cho bài viết có id = 123456789

<b:if cond='data:view.postId == 123456789'>  </b:if>

2. Áp dụng cho trang có id = 123456789

<b:if cond='data:view.pageId == 123456789'>  </b:if>

3. Áp dụng cho nhiều bài viết có id

<b:if cond='data:view.postId in [11111,22222,33333]'>  </b:if>

4. Áp dụng cho nhiều trang có id

<b:if cond='data:view.pageId in [11111,22222,33333]'>  </b:if>

Điều kiện cho tiện ích Feature/Popular Post/isMultipleItems

1. Áp dụng cho tiện ích có post id là 123456

<b:if cond='data:post.id == 123456'>  </b:if>

2. Áp dụng cho tiện ích có post id bên dưới

<b:if cond='data:post.id in [11111,22222,33333]'>  </b:if>

3. Không áp dụng cho bài viết có id dưới

<b:if cond='[111111] not contains data:post.id'> </b:if>

Điều kiện cho Trang lưu trữ

1. Áp dụng cho trang lưu trữ có năm là 2023

<b:if cond='data:view.search.archive.year == 2023'> </b:if>

2. Áp dụng cho trang lưu trữ có tháng là 11

<b:if cond='data:view.search.archive.month == 11'> </b:if>

Thẻ điều kiện khác

1. Thẻ điều kiện dành cho tác giả

<b:if cond='data:displayname == "author-name"'>

Nội dung hiển thị chỉ dảnh cho tác giả 'author-name'

</b:if>

2. Thẻ điều kiện cho 1 link duy nhất bất kỳ tự đặt

<b:if cond='data:blog.url == "Link duy nhất"'> … </b:if>

3. Thẻ điều kiện cho tiêu đề chứ 1 từ nào đó

Nếu title blog chứa từ giao, tương tự cho trang, cho bài viết.

<b:if cond='data:blog.title contains "giao"'> </b:if>

4. Thẻ điều kiện cho liên kết bài mới, cũ

<b:if cond='data:post.hasOlderLinks'> Bài viết cũ </b:if>

<b:if cond='data:post.hasNewerLinks'> Bài viết mới </b:if>

5. Số bình luận

<b:if cond='data:post.numberOfComments &gt; 0'> Số Comment > 0 </b:if>

<b:if cond='data:post.numberOfComments &lt; 1'> Số Comment < 1 </b:if>

6. Nếu có bình luận

<b:if cond='data:this.messages.blogComment != &quot;&quot;'>Nếu có bình luận</b:if>

7. Thẻ điều kiện cho Adsense

<b:if cond='data:post.includeAd'>...</b:if>

Một số toán tử để dùng với thẻ điều kiện của blogspot

== bằng, TRUE

> lớn hơn, áp dụng cho số

< nhỏ hơn, áp dụng cho số

!= khác, FALSE

>= lớn hơn hoặc bằng, áp dụng cho số

<= nhỏ hơn hoặc bằng, áp dụng cho số

NOT phủ định

Trên đây là tổng hợp một số thẻ điều kiện dành cho blogpot thường dùng nhất.

Admin
Admin

Any advertising cooperation or copyright claims. Please contact via email address tiennetwork@gmail.com. Thanks! youtube email paypal telegram

Đăng nhận xét (0)
Mới hơn Cũ hơn

Quảng Cáo (HTML4)

BANNER HTML4

Quảng Cáo (HTML5)

BANNER HTML5
CHỈ HIỆN CODE KHI TÌM TIENNETWORK.COM TỪ GOOGLE